Co to jest fundusz sołecki

Co to jest fundusz sołecki?

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczy  dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobi.

Sołectwa nie będą musiały dokonywać  tych obliczeń. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki? Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki?

To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 marca (a w 2009 r. w terminie do 31 maja) uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. Rada gminy może także nie zgodzi  się na powstanie funduszu sołeckiego w danej gminie. Pomysł na utworzenie funduszu sołeckiego mogą zgłosi  radzie radni oraz wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego powinni w tej sprawie zwraca się do radnych gminy (lub do wójta, burmistrza prezydenta miasta).

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć  na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:

 • zbudować  lub wyremontować  plac zabaw dla dzieci,
 • naprawić  chodniki,
 • zadbać  o porządek we wsi (np. postawić  kosze na śmieci),
 • posadzić  drzewa, krzewy,
 • wyremontować  wiatę przystankową,

to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć  te pieniądze.

To co dane sołectwo może faktycznie zrobi , będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – w tym poprzez własną pracę (społeczną).

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Musi zostać  zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być  uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać  co mieszkańcy chcą zrobić  (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać  przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sołtysom w terminie do 31 lipca każdego roku.

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać  pieniądze.

Co dzieje się z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, który został przekazany wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez sołtysa?

Jeżeli wójt (burmistrz, prezydenta miasta) oceni, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt nie może oceniać, czy mieszkańcy sołectwa wybrali słuszne lub popierane przez niego zadania. O tych sprawach decyduje zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i sporządziło wniosek.

Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy to wójt (burmistrz, prezydent miasta):

 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa,
 • sołtys może zgodzić  się z oceną wójta (i nic dalej nie robić, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy),

lub

 • w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazać ponownie wniosek (który można poprawić, uzupełnić) do rady gminy za pośrednictwem wójta,
 • w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi uwzględnić  rozstrzygnięcie rady gminy w tym zakresie – dlatego jest obowiązany wpisać środki fi nansowe na realizację zadań wskazanych we wniosku – w odpowiednich pozycjach projektu budżetu gminy.

Kiedy wójt może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?

Wójt może odrzucić  wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy) o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Te błędy to np.:

 • wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,
 • we wniosku nie wskazano na co mają zostać  przeznaczone pieniądze,
 • wniosek nie zawiera uzasadnienia,
 • nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,
 • wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać  pieniądze.

Czy rada gminy musi uwzględnić wniosek sołectwa?

Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może odrzucić  wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, że zadania które sołectwo chce realizować  nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim (np. wniosek dotyczy remontu prywatnego ogrodzenia działki sołtysa czy też wymiany okien w jego budynku). Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć  realizacji zdań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców.

Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku przez urząd.

Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

W jakim czasie sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze?

W ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać . Pieniędzy tych nie można wydać  w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał pieniędzy – tą sprawą będzie musiał zająć się urząd gminy.

Kiedy zostaną utworzone pierwsze fundusze sołeckie?

Pierwsze fundusze sołeckie zostaną utworzone w 2010 r., czyli sołtysi powinni do 30 września 2009 r. złożyć  wnioski do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Taki termin umożliwia uwzględnienie tych wniosków na etapie przygotowania budżetu gminy.

Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego?

Korzyścią dla gminy są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić  10, 20 i 30% wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać  gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze – gminy najbogatsze.