Harmonogram przyjęcia funduszu sołeckiego

DataOsoby odpowiedzialneOpis działań
Do 31 marca (w 2009 do 30 czerwca) Radni gminy, wójt, burmistrz Podjęcie przez radę gminy uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego – w następnym roku budżetowym.
Do 31 lipca Wójt, burmistrz Przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo.
Do 30 września Sołtys, rada sołecka (albo 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa) Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem
Do 31 marca następnego roku Radni gminy, wójt, burmistrz Uchwalenie budżetu gminy, w którym przewidziano środki do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego.
Do końca następnego roku Wójt, burmistrz, sołtys i rada sołecka Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.