Protokół z zebrania wiejskiego

PROTOKÓŁ

z zebrania wiejskiego we wsi ....................................................
w dniu ....................................................

Miejsce obrad: ....................................................

 1. Liczba uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim: ....................................................
 2. Liczba uczestniczących w zebraniu ....................................................
  Lista obecności w załączeniu do protokołu.
 3. Przewodniczył zebraniu: ....................................................
 4. Porządek zebrania:
  1. otwarcie zebrania, przedstawienie proponowanego porządku obrad,
  2. ewentualne uwagi do porządku obrad,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. dyskusja mieszkańców, zgłaszanie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
  5. przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, podjęcie odpowiedniej uchwały zebrania wiejskiego,
  6. sprawy inne, wolne wnioski i uwagi,
  7. zamknięcie zebrania.
 5. Porządek zebrania został zatwierdzony ilością głosów: „za”.........................”przeciw”.........................”wstrzymujących się”............................
 6. Streszczenie przebiegu obrad:
  .....................................................
  .....................................................
  .....................................................
  .....................................................
 7. Wyniki głosowania:
  Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego było.........................uczestników zebrania, „przeciw”.........................„wstrzymało” się od głosu.........................

  Uchwała została przyjęta/nie przyjęta.
 8. Treść podjętej uchwały – uchwała w załączeniu do protokołu.

Pobierz dokument w formacie MS Word: Protokół z zebrania wiejskiego