Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji

Uchwała nr........................
Zebrania Wiejskiego Sołectwa ........................
z dnia........................

w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301), uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na ........................ rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się zgodnie z kompetencją sołtysowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz dokument w formacie MS Word: W sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego