Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiego

Załącznik do uchwały Nr.................
Zebrania Wiejskiego
Sołectwa....................z dnia.................


Wniosek sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego


.............................., dnia............................

Pan/Pani
....................................................
Burmistrz ...............................

WNIOSEK

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301) oraz uchwały Nr.................zebrania wiejskiego sołectwa................. z dnia.................wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji przedsięwzięcia1 polegającego na
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest2
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą...................................................zł3
i składają się z następujących pozycji:
1....................................................................................... - .......................zł
2. ..................................................................................... - .......................zł
3. ..................................................................................... - .......................zł
Załącznik:  Protokół z zebrania wiejskiego z dnia ....................... wraz z listą obecności na zebraniu

-----------------------
1 Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednakże łączny ich koszt musi mieścić się
w kwocie funduszu
2 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia mieszkańców
3 Nie więcej niż kwota przyznana na dany rok


Pobierz dokument w formacie MS Word: Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiego