Wzór wniosku do rady gminy w sprawie utworzenia Funduszu Sołeckiego

Wzór wniosku do rady gminy w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego


Miejscowość, data ............................


Imię i nazwisko wnioskującego
Adres zamieszkania

Przewodniczący Rady Gminy
(Imię i nazwisko)
.....................................................................
(Adres Gminy)
.....................................................................
.....................................................................

Wniosek

My niżej podpisani Sołtyski i Sołtysi gminy.......................Zwracamy się do Rady Gminy.......................o podjęcie do dnia 31 marca 2010 r. uchwały wyodrębniającej fundusz sołecki w gminie.......................

Uzasadnienie: (przedstawiamy argumenty przekonujące o tym, iż przyznane środki z funduszu sołeckiego umożliwią realizację przedsięwzięć służących poprawie lokalnych warunków i życia mieszkańców wsi, należy wymienić korzyści dla gminy, co zmieni się w najbliższym otoczeniu itp.)

Z wyrazami szacunku

 Podpisy (podpis)

 Wniosek może być zgłoszony wspólnie przez wszystkich sołtysów lub indywidualnie.


Pobierz dokument w formacie MS Word: Wzór wniosku do rady gminy w sprawie utworzenia Funduszu Sołeckiego